ОБЩИ УСЛОВИЯ

Изтеглете файла от тук 👉 OBSHTI_USLOVIYADalla_Tours_NEW2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ НА ДАЛЛА ТУРС ЕООД

ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

І.ПРЕДМЕТ

1.1.С тези Общи условия (ОУ)  се урежда предоставянето на туристически пакети и/или свързани туристически услуги от „ДАЛЛА ТУРС ЕООД.”,  ЕИК 203796661 със седалище и адрес на управление: гр. София Нови Искър  ул. Бреза No 21   тел: 0886430451.; факс: ………………………….., е-mail: info@dallatours.com., уебсайт:www.dallatours.com., лицензиран туроператор № PK 01-7527 от Министерство на туризма на Република България.

1.2.Настоящите ОУ не се отнасят за: туристически пакети и/или свързани туристически услуги за деца и ученици.

1.3.Настоящите ОУ не се отнасят за туристически пакети и/или свързани туристически услуги, обхващащи период, по-кратък от 24 часа, освен ако в тях е включена нощувка.

1.4.В случаите, когато в индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ се уреждат въпроси по различен начин от настоящите ОУ, се прилага индивидуалния договор.

ІІ. ПОНЯТИЯ:

2.1.Навсякъде в тези ОУ ДАЛЛА ТУРС ЕООД” EООД се нарича „ТУРОПЕРАТОР“, а потребителите на услугата „туристически пакет и свързани туристически услуги” – „ПОТРЕБИТЕЛ/И“.

2.2.”Резервация” е изявление на ПОТРЕБИТЕЛ, че желае да закупи туристически пакет и/или свързани туристически услуги, предлагани от ТУРОПЕРАТОРА.

2.3.”Потвърждение на резервация” – изявление на ТУРОПЕРАТОРА до ПОТРЕБИТЕЛЯ, отправено писмено /на хартиен носител, по имейл, факс или на друг траен носител/, че резервацията е приета при посочените в това изявление условия.

 

ІІІ.ОФЕРТА НА ТУРОПЕРАТОРА

3.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя обща информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за предлаганите от него туристически пакети и свързани туристически услуги чрез сайтовете си и чрез други информационни материали – информационни брошури, каталози и др., която не се счита за оферта.

3.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя оферти за конкретен туристически пакет или услуга само в офиса си, по имейл или чрез турагенти, свои партньори.

3.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата.

3.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не прекалкулира вече сключен договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на всякакъв вид промоции, намаления по дадена оферта предоставени от контрагентите му на по късен етап. Промоциите и всякакъв вид намаления са валидни само за нови резервации от деня на промоцията.

ІV.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1.Преди потвърждаване на офертата и/или сключване на договор за туристически пакет и свързани туристически услуги от ПОТРЕБИТЕЛЯТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя и разяснява на ПОТРЕБИТЕЛЯ цялата изискуема от Закона за туризма (ЗТ) информация.

4.2.Преди предоставяне на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛ/ИТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя информация за политиката си за защита на личните данни.

4.3. Предоставената от ТУРОПЕРАТОРА информация в съответствие със ЗТ  съставлява неразделна част от договора за туристически пакет и/или свързани услуги и не може да се променя, освен ако договарящите се страни се споразумеят изрично за друго в индивидуалния договор.

 

V.РЕЗЕРВАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.Резервацията се извършва чрез:

5.1.1. лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА;

5.1.2. заявка по е-mail на info@dallatours.com, факс или чрез турагенти, партньори на ТУРОПЕРАТОРА.

5.1.3. Резервацията се счита за направена при получаване на потвърждението й от страна на ТУРОПЕРАТОРА.

5.2. При несъответствия между резервацията и потвърждението й, ТУРОПЕРАТОРЪТ изпраща ново предложение в рамките на 3 дни.

5.3. След потвърждение на резервацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава договор за туристически пакет и/или свързани туристически услуги и има еднодневен срок (24 часа), за да се запознае с него, да го подпише и предаде на ТУРОПЕРАТОРА.

5.4.  Договорът за туристически пакет и/или свързани туристически услуги се счита за окончателно сключен с всички последствия, съгласно настоящите ОУ след неговото подписване от ПОТРЕБИТЕЛЯ и внасяне на съответния депозит.

5.5.Преди сключването на договора за туристически пакет и/или свързани туристически услуги в писмен вид, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ТУРОПЕРАТОРА, случаи, в които:

5.1.1.услугата ще се ползва от лица с увреждания или с ограничена подвижност;

5.1.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други.

5.6.ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се ангажира с изпълнението на изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по т.5.5.. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по т.5.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже да се съобрази с недекларираните факти и обстоятелства и да не ги вземе предвид при изпълнението на договора.
5.7.В договора се включват основен туристически пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването и допълнителни услуги, които не са включени в основния туристически пакет, а се ползват по желание на всеки ПОТРЕБИТЕЛ като това се конкретизира в индивидуалния договор.

5.8.Допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от ПОТРЕБИТЕЛЯ най-късно в сроковете, посочени в индивидуалния договор на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.9.Броя храненията за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, се обозначават по следния обичаен за хотелиерството и ресторантьорството начин:

5.9.1.BB – нощувка с включена закуска;

5.9.2.HB (полупансион) – нощувка с включени закуска и вечеря;

5.9.3.FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря

5.9.4.All – пълен пансион + консумация на бара и други, в зависимост от мястото за настаняване.
5.10.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.
VІ.ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

6.1.Плащането се извършва в лева в брой или по банков път и съобразно фиксинг 1 евро = 1.956 лева или по официалния фиксинг на БНБ  деня на плащането /в случай, че организираното пътуване и с цена, обявено в друга валута/.

6.2.По своя преценка ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прави отстъпки за редовни клиенти.

6.3.В рамките на един ден /24 часа/ след потвърждение на резервацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да сключи писмен договор и заплати депозит от 50% от сумата за услугите при пътуване със самолет и 30 % при пътуване с автобус, освен ако не е договорено друго в индивидуалния договор. В противен случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да анулира договора.

6.4.Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до 30 дни преди датата на първата услуга, ако не е договорено друго. При неизпълнение на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за анулиран по негова вина.

6.5.Плащанията се извършват в брой, с дебитна или кредитна карта или по банков път като при спорове, извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ /касов бон или платежно нареждане/.

6.6.ТУРОПЕРАТОРЪТ приема плащания и чрез ваучери за отстъпка, издадени него при следните условия:

6.7.1.Ваучерите, с изключение на подаръчния ваучер, се издават само поименно и могат да бъдат ползвани само лично от лицето, на което са издадени, което се удостоверява с документ за самоличност;

6.7.2.Ваучерите могат да бъдат ползвани за услугите, които ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага като при представянето им, тяхната стойност се приспада от дължимата цена на туристическия пакет и/или свързаните туристически услуги;

6.7.3.Ваучерите за отстъпка се издават със срок на валидност не по-дълъг от шест календарни месеца, след изтичане на който стават невалидни;

6.7.4.Стойността на ваучерите не може да бъде осребрявана от ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да иска размяна на ваучер срещу плащане.

 

VІІ.РАННИ ЗАПИСВАНИЯ И ОФЕРТИ „LAST MINUTE”

7.1.Ранните записвания са валидни при резервация и съответното процентно плащане, направени в рамките на сроковете, обявените за всеки хотел. Ако пълният процент не бъде заплатен до определената дата резервацията се таксува на следваща по висока тарифа.
7.2.Всяка промяна на име на ПОТРЕБИТЕЛ или дата на пътуване по резервация за ранно записване /ако е възможно да бъде направена такава промяна/, се таксува и заплаща по стандартни цени към момента на промяната.

7.3.За всяка една промяна (хотел, име на турист, дата, вид помещение) по договора след сключването му, по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, се удържа такса в размер на 20 лева. Ако промяната е по вина на ТУРОПЕРАТОРА, то той заплаща на ПОТРЕБИТЕЛЯ сума в същия размер.

7.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок от 48 часа след като е внесъл депозит за резервация по ранно записване и всякакъв друг вид резервация да се откаже без да дължи неустойка и да му бъде възстановен пълния размер на внесената сума. В случай на отказ от пътуване или невъзможност да се смени датата на пътуване или името след упоменатия срок от 48 часа, ПОТРЕБИТЕЛЯ резервирал и внесъл депозит за ранно записване губи 100% /сто процента/ от внесената сума.

7.5. В случай, че невъзможността да бъде сменена датата или името е по вина на ТУРОПЕРАТОРА, то той дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ неустойка в размер на внесения депозит.

 

VІІІ.ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

8.1.При пътуване извън Република България ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и Република България.

8.2.Необходими документи при задгранични пътувания:

8.2.1.Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването.
8.2.2.За страните от ЕС, с които Република България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта.

8.2.3.За страните, с които Република България е във визов режим, ТУРОПЕРАТОРЪТ  информира ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8.2.4.За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната.

8.2.5.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация по т.8.2.4., в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.
8.2.6.Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация, за което ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8.2.7.За пътуванията в държави за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите информация и документи /резервации, ваучер, билети и др./;

8.2.8.По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу съответно заплащане на услугата, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготви и внесе документите му в съответните дипломатически служби. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от съответната служба документи, както и да заплати таксите за визата.

8.2.9.Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в съответната дипломатическа служба на лично интервю, ако е необходимо, се счита за нарушение на договора по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8.2.10.Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответната дипломатическа служба и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.
8.2.11.В случай на отказ от страна на съответната дипломатическа служба, платените от такси за издаване на визата остават за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и заплащането на уговореното възнаграждение за услугата по т.8.2.8., при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка.

 

ІХ.ЗАСТРАХОВКИ

9.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ поддържа следните валидни застраховки:

9.1.1. задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, сключена със ЗАД Евроинс АД, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност;

9.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ сключването на доброволна или задължителна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/ от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната.

9.3.Застраховката по т.9.2. може да не се сключи, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ представи пред ТУРОПЕРАТОРА валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.

9.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу допълнително заплащане сключване на договор за доброволна застраховка при условия на застрахователната компания за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия.

9.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу допълнително заплащане сключване на договор за доброволна или за задължителна застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт.

9.6.По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

9.6.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не съобщи своевременно, без забавяне за настъпило застрахователно събитие и в резултат на което не му бъде изплатена застраховка, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

X.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

10.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с настоящите ОУ и подписания индивидуален договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

10.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ изискуемата по Закона за туризма информация по ясен и разбираем начин, включително:

10.2.1.минималния брой участници, необходим за провеждане на туристическия пакет, и крайния срок, за евентуално прекратяване на договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, в случай че не е набран минималният брой участници;

10.2.2.обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава;

10.2.3.информация за възможността пътуващият да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати съответните разходи за прекратяване на договора;

10.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, съгласно чл. 90 от Закона за туризма.

10.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен съгласно чл. 93 от Закона за туризма да окаже съдействие на пътуващия, в случай че той изпадне в затруднение;

 

XІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

11.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическия пакет и/или свързаните туристическите услуги описани в индивидуалния договор.

11.2.Преди отпътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да изиска от турагента (ако е сключил договора чрез турагент) документите, необходими за ползване на услугите по договора /ваучер, информация за пътуването/. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не предостави необходимите документи при отпътуване, може да му бъде отказано такова.

11.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

11.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

11.5.При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, поради закъснение или неявяване и последвало изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.

11.6.ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.
XІІ.НАСТАНЯВАНЕ

12.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ договоря с ПОТРЕБИТЕЛЯ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.
12.2.Цена за настаняване:

12.2.1.Основната цена по всяка оферта е за ПОТРЕБИТЕЛ, настанен на редовно легло в двойна стая /ако не е упоменато друго/.

12.2.2.Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.

12.2.3.Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване най – вече от деца.

12.2.4.Деца под 2 години не заплащат услуги в хотелите и не ползват такива.

12.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:

12.3.1.Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;
12.3.2.Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица;

12.4.Стаята на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервирана след 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12.5.Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.

12.6.Ранното записване и предплащане не дава гаранции за възможност да се ползва конкретна стая и етаж на хотела.

 

XІІІ.САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

13.1.Извън случаите на организирано пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА, при посредничество за закупуване на самолетен билет цялата цена се заплаща в пълен размер до 24 часа след потвърждението.

13.2.При закупуване на самолетен билет сроковете за анулации и неустойки описани в ОУ на ТУРОПЕРАТОРА не са валидни. Прилагат се условията на авиокомпанията, за които ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ.

13.3.Цената на летищните такси подлежи на препотвърждение до издаване на билета, като може да се повишава или понижава многократно, за което ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

 

XІV.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ТУРОПЕРАТОРА

14.1.Когато преди започване изпълнение на туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ по изключение направи значителна промяна в някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл.82, ал.1, т.1 от ЗТ или не може да изпълни някои от специфичните изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

14.1.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към индивидуалния договор и което уточнява тяхното отражение върху цената или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

14.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневен срок от получаване на уведомлението по предходния член, но не по-късно от началната дата на пътуването.

14.3.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в срок по предходната алинея, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

14.4.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере по т.14.1. да се откаже от договора, той има право на една от следните възможности:

14.4.1.да приеме друга аналогична услуга от същото или по-високо качество, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ може да му предложи такава;

14.4.2.да приеме друга аналогична услуга от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ разликата в цената между отменената и предложената услуга;

14.4.3.да прехвърли правата си по договора за организирано пътуване на трето лице, без това да включва тези права, които са непрехвърлими – визи, свидетелства и др., и тези, за чието прехвърляне се изисква съгласието и на други лица, освен ТУРОПЕРАТОРА;
14.4.4.да му бъдат възстановени платените от него суми по договора не по-късно от 14-дневен срок от датата, на която ТУРОПЕРАТОРЪТ е получил уведомлението за отказ.

14.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличи цената на туристическия пакет и/или свързаните туристически услуги не по-късно от 20 дни преди неговата начална дата като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ по ясен и разбираем начин заедно с обосновка на увеличението единствено при:

14.5.1.увеличаване стойността на транспортните разходи, вследствие промяна на цената на горивото или други източници на енергия;

14.5.2.увеличаване размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;

14.5.3.промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването;

14.6.При промяна на цената:

14.6.1.Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи;

14.6.2.Цената се увеличава с толкова, колкото е поскъпнала от момента на сключване на договора себестойността на предлаганата от ТУРОПЕРАТОРА услуга, без да се увеличава печалбата;

14.6.3.Увеличаване на цената с повече от 8% се счита за значително изменение на договора;

14.7.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по т.14.5., когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.

14.8.В случай на намаление на цената ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия. При поискване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на пътуващия доказателства за направените административни разходи.

14.9.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, когато пътната обстановка или поведението на превозвача го налагат.

14.10.ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изменя договорените с ПОТРЕБИТЕЛЯ места за настаняване, ако, поради независещи от него причини, нощувките при тях са невъзможни. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира в такива случаи, че ще ангажира места за настаняване, с равностойни или по-добри условия и разположение.
14.11.При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им протичане.

14.12.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.

14.13.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право преди започване на изпълнението на туристическия пакет да изменя и други несъществени клаузи от договора, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това като ги информира за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.

14.14.В случай, че по време на пътуването стане невъзможно изпълнението на значителна част от услугите, ТУРОПЕРАТОРЪТ предприема всички подходящи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ, и го обезщетява при наличие на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.

14.15.Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по т.14.14. или те не се приемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ поради основателна причина, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да осигури транспорт до началния пункт на пътуването или до друго договорено място, без това да е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ и да обезщети ПОТРЕБИТЕЛЯ за нанесените вреди.

14.16.Ако невъзможността да се продължи пътуването е по причина, която се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има задълженията по т.14.14 и по т.14.15., но разноските са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

14.17.При всички случаи на едностранна промяна на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ без забавяне по ясен, разбираем начин и видим начин на траен носител.

14.18.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и 14.18.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:

  • 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
  • 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
  • 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или

14.18.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

 

XV.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

15.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет като заплати на ТУРОПЕРАТОРА подходяща и обоснована неустойка за прекратяване на договора по т.18.8 от настоящите ОУ.

15.2.Ако по желание на ПОТРБИТЕЛЯ трябва да бъдат предприети промени в договора или условията на пътуването след неговото потвърждаване, той трябва да компенсира ТУРОПЕРАТОРА за всички направени допълнителни разходи.

15.3.При по – незначителни промени се начислява само такса за обработване в размер на 20 лева общо за резервацията.

15.4.До 7 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли сключения от него договор на трето лице, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомен предварително за промяната. Прехвърлянето става факт с подписване на нов договор между третото лице и ТУРОПЕРАТОРА, освен ако в индивидуалния договор не е уговорено друго.

15.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ информира и представя доказателства на лицето, което прехвърля туристическия пакет за действителните разходи по прехвърлянето като същите се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ или третото лице при сключването на договора.

15.6.Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

15.7.Смяната може да бъде отказана, ако третото лице не отговаря на изискванията за пътуването или ако участието му е в противоречие със законови разпоредби, с морала или ако не бъдат заплатени допълнителните разноски, възникнали в следствие на промяната.
15.8.Третото лице декларира при сключването на договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
15.9.Потвърдената цена за самолетен билет е свързана с моментното му издаване. В случаи на промяна се калкулират разходи, които се заплащат допълнително и зависят от политиката на съответната авиокомпания. Това важи и за цялостната цена когато полетите се комбинират и с наземен транспорт.

15.10.Всички промени и отказ от пътуването се документират писмено.

XVІ.АНУЛАЦИИ

16.1.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, пътуването се смята за анулирано по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ и той губи внесения депозит.

16.2.При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на пътуването, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на ТУРОПЕРАТОРА или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятственото протичане на пътуването. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.

16.3.При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в договора или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./

16.4.В случаите по т.16.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми.

16.5.Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми записаните вече ПОТРЕБИТЕЛИ, чрез лицата подписали договора в сроковете по т.14.18.1.

16.6.С подписването на ОУ към договора за организирано пътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с възможността за сключване на застраховка „Отмяна от пътуване”.

 

XVІІ.РЕКЛАМАЦИИ

17.1.Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва без забавяне да бъдат предявени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на мястото пред доставчика на услугите и/или пред представител на ТУРОПЕРАТОРА.

17.2.В случай на обективна невъзможност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за незабавно предявяване на рекламацията по т.17.1., то ПОТРЕБИТЕЛЯТ предявява същата пред ТУРОПЕРАТОРА най-късно в срок до 14 дни от откриване на несъответствието.

17.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави на ТУРОПЕРАТОРА писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ от служител на ТУРОПЕРАТОРА), съставения констативен протокол, подписан от представител на доставчика на услуги или обслужващата фирма и ПОТРЕБИТЕЛЯ, екземпляр от договора и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.
17.4.Формуляр за предявяване на рекламационно искане е наличен на  интернет сайта на ТУРОПЕРАТОРА.

17.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията;

17.6.В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ТУРОПЕРАТОРА за предявяване на претенциите на ТУРОПЕРАТОРА към контрагента.

17.7.В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, получените от ПОТРЕБИТЕЛЯ компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от ТУРОПЕРАТОРА на това основание.
17.8. Предходната клауза т.17.7. се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ вече е получил такива от контрагент на ТУРОПЕРАТОРА като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.

 

XVІІІ.КОМПЕНСАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

18.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА.

18.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и за вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нанесъл на трети лица по време на пътуването.

18.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение на туристическата програма или услугите, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини.

18.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнени или неточно изпълнение на настоящия договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:

18.4.1.ПОТРЕБИТЕЛЯ, т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;

18.4.2.действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

18.4.3.непреодолими и извънредни обстоятелства, непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от организирана група и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.

18.5.Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в следствие на неизпълнение на договора за организирано пътуване е до трикратния размер на цената на туристическия пакет, освен ако отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е определена от международни договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България, то и отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в съответствие с разпоредбите на тези договори;

18.6.ограничаването на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА не важи при претърпени телесна повреда или смърт, както и при неизпълнение поради умисъл или груба небрежност.

18.7.Правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ за обезщетение или за намаление на цената не накърняват неговите права по силата на европейски регламенти и други международни документи, приложими към съответния случай.

18.8.В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява платената сума за пътуването, като при самолетните програми удържа стойността на издадения самолетен билет /ако има такъв/ и допълнително удържа следните неустойки:

18.8.1.от деня на подписване на договора до 10:00 часа сутринта на следващия го ден – без неустойка;

18.8.2.от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми – неустойка в размер на 100 лв. на ПОТРЕБИТЕЛ, а до 30 календарни дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 25 лева на ПОТРЕБИТЕЛ.

18.8.3.от 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 29 до 10 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 100% от внесения депозит.

18.8.4.от 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 9 до 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 75% от общата цена на организираното пътуване;

18.8.5.под 14 дни календарни за самолетните програми и под 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 100% от общата цена на организираното пътуване;
18.9.В случай на отмяна на пътуването и прекратяване на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА, той възстановява платената сума за пътуването, а, ако отмяната е по причина, за която той отговаря, с изключение на случаите по т.14.18.ТУРОПЕРАТОРЪТ допълнително изплаща следните неустойки:

18.9.1.от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и до 30 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 2 % от пакетната цена на организираното пътуване;
18.9.2.от 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 29 до 10 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 3 % от пакетната цена на организираното пътуване;

18.9.3.от 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 9 до 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 5% от пакетната цена на организираното пътуване;

18.9.4.под 14 дни календарни за самолетните програми и под 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 7% от пакетната цена на организираното пътуване;
18.10.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако липсата на съответствие се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

18.11.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение без неоснователно забавяне от ТУРОПЕРАТОРА за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет.

18.12.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение на стойност, равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от ТУРОПЕРАТОРА и по вина на последния.

18.13.Условия свързани с Ковид-19. ТО се опитва да държи актуална информация за приложимите в дестинациите които предлага условия за туризъм и мерките свързани с борбата с Ковид-19. Поради честата смяна на условията, ТО не носи отговорност за предоставяне на клиентите актуална информация като всеки клиент е длъжен лично или чрез отговорните за него лица да се информира за условията на пътуване за конкретната дестинация. В случай че дестинацията предвижда задължителна карантина. ТО не носи отговорност в случай на положителна проба на Ковид-19 поради която  пътника трябва да бъде поставен в задължителна карантина, като в случаите мерките предвидени в държавата предвиждат изолация всички разходи във връзка с нея са за сметка на клиента и връщането до първоначалната дестинация.

XІX.УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

19.1.При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби, петиции и други отправени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до него.
19.2.В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, спорът ще бъде отнесен до компетентния български съд.

19.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя доброволно всички лични данни, необходими за организиране на пътуването след запознаване с Декларацията за поверителност на ТУРОПЕРАТОРА за защита на лични данни, а ТУРОПЕРАТОРЪТ като администратор на лични данни  се задължава да ги обработва, включително чрез автоматизирани средства за целта на пътуването и за установяване на директен контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
XX.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

20.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя и допълва настоящите ОУ по всяко време при спазване на Закона за туризма и приложимото законодателство.

20.2.Измененията в ОУ се отнасят за ПОТРЕБИТЕЛИ,   с които ТУРОПЕРАТОРЪТ вече е сключил договор само в случай, че те са по-благоприятни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или са наложени от промяна в нормативни изисквания.

20.3.В случаите на т.20.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ писмено.

20.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ кореспондират валидно помежду си предимно писмено, включително по e-mail и факс кореспонденция на следните адреси и координати:

20.4.1.за ТУРОПЕРАТОРА: ДАЛЛА ТУРС ЕООД

20.4.2.за ПОТРЕБИТЕЛЯ – посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ в индивидуалния договор координати.

20.5.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави информация, която позволява осъществяване на пряк контакт с непълнолетното лице или с отговорното за него лице в мястото на престой на непълнолетното лице в случаите, когато непълнолетни лица, не придружавани от родител или друго упълномощено лице, пътуват въз основа на договор за туристически пакет, включващ настаняване.

20.5.За неуредени случаи в тези ОУ и индивидуалния договор се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

 

XXІ.ПРИЛОЖЕНИЯ

19.1.Информация за ……………………..;

19.2.Декларация за поверителност и защита на личните данни;

 

 

 

Туроператор:    

 

   

                                                                                           Потребител: