Фирмени Документи

ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ НА ТА „ДАЛЛА ТУРС“ EОOД

БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ

Далла Турс ЕООД

Банка ДСК

BG45STSA93000023758557

BIC:STSABGSF

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИАРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

Изтеглете си договора от тук ––>Dalla Tours Ltd dogovor new

Dalla Tours Ltd.

София;  пл. П. Р. Славейков 6, офис 3, ет. 2 ; тел: +359 886 430 451; e-mail: dallatours@abv.bg; http // www.dallatours.com

 

Д О Г О В О Р №000000000296

За организирано групово / индивидуално пътуване с обща цена

Днес, ……………. г. в гр.София между  „Далла Турс“ EОOД със седалище гр.Нови Искър ул. Бреза 21, офис  пл.    П. Р. Славейков 6, офис 3, ет. 2, БУЛСТАТ 203796661, представлявано от Таня Венциславова Манолкова – Управител, удостоверение за регистрация № PK-01-7527, наречен Туроператор (ТО) от една страна и ……………… EGN: …………….. лк  ………………………. изд. на …………………… г. от МВР София., постоянен адрес: София… професия: …………………. тел: ………………………….. ел.поща: ………………………………………………………………….; наречен по-нататък Потребител от друга страна, се сключи настоящият договор.

Трите имена по л. карта или задграничен паспорт ЕГН № на ЛК или ЗП
1.
2.
3.
4.
5.

 

От името на записаните в тази бланка и от свое име Потребителят декларира, че е запознат с програмата и общите условия, които са неразделна част от договора.

1.Туроператорът се задължава да организира групово пътуване с автобус от Р. България до ………………….. и обратно срещу възнаграждението, платено от Потребителя съгласно клаузите на настоящия договор.

 1. Вид на използвания транспорт – наземен ; вид на транспортното средство – автобус:

Транспорт фирма: Евридика Холидейс,Албена Холидейс

3.Маршрут на пътуването: София – ……………………………………………………………………………………………………………………………… – София

 1. Туроператорът ще осъществи пътуването на ………………….. г. от …………… ч. от ……………………… до ………………. г. около ……………. ч. на ………………………. Пристигане в ……………..  на ……………… г. около ………….. ч. тръгване от …………… на ……………. г. около …………. ч. Пътуването е с продължителност ……….. дни.
 2. Туроператорът се задължава да настани по време на пътуването Потребителя:
Вид на обекта за нощуване Държава / град Брой и вид стаи Брой нощувки Изхранване
1.         Хотел кат.2*-3*
 1. Посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена не.
 2. Минималният брой участници, необходими да бъдат набрани, за да се осъществи пътуването е 40 души. Потребителят ще бъде уведомен в случай, че не е набран необходимият минимум най-късно до 7 дни преди датата на отпътуване. При отменено пътуване поради липса на необходимия минумум за осъществяване на пътуване, ТО може да предложи няколко варианта на потребителя: пълно погасяване на заплатените суми или пренасочване на потребителя към друга дата или подобна екскурзия.
 3. Туроператорът се задължава да осигури услугите, описани в програмата.
 4. Потребителят се задължава да предостави на Туроператора всички необходими документи, свързани с пътуването до съответната държава, да се придържа към приложената му програма, както и да спазва организацията на пътуването.
 5. Потребителят се задължава да спазва действащото законодателство в съответната държава и да поема отговорност за поведението си по време на пътуването и престоя в чужбина.
 6. Специални изисквания на Потребителя, за които е постигнато съгласие между двете страни по договора:……………………
 7. Потребителят се задължава да плати обща цена на пътуването в размер на ……… х ………… лв или обща цена за всички пътуващи………….. Цената включва всички услуги, посочени в договора.(транспорт с лицензиран автобус,…нощувки. )
 8. Потребителят или членовете на групата му не могат да ползват пътуването по посочения договор, с цел емиграция.

14.Потребителят се задължава да плати отделно цената на входните такси на посещаваните обекти;

15.Други плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане: ………………………….. (задължителни такси ……………………)

16.Цената се заплаща, както следва: ……………. Потребителят се задължава за доплати остатъка до пълната сума в брой или по банков път в срок до ……………-……………….. Депозитът по настоящият пакет е невъзстановим, в случай на отказ от пътуване на Потребителя и съгласно общите условия, които са неразделна част към този договор.

 1. Заплащането става …………… Номер на платежен документ:

Банкови детайли: Банка ДСК IBAN: BG45STSA93000023758557, BIC: STSABGSF.

 1. В случай на смяна на дата или име на пътуващ, след заплатен депозит, единствено ако е възможно да бъде направена такава, Потребителят се съгласява да заплати допълнителна такса, за всяка една възможна промяна за всеки отделен пакет, съгласно Общите условия.
 2. Застраховката “Медицински разходи при болест и злополука” при пътуване извън страната се сключва със застрахователна компания ЗК “Уника живот” с адрес гр.София ул.Юнак 2. Застраховката е за срока на пътуването. Застрахователната сума е 2000евро. По желание на потребителя по-високо покритие на застрахователната сума се доплаща съответната сума. Агенцията предлага и възможност за сключване на застраховка “Отмяна на пътуване”.
 3. Потребителят декларира, че няма да препродава туристическите услуги на ТО.
 4. Договорът се сключва на база информацията на ТО по чл. чл. 80, ал. 1 и 4, чл. 81, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Закона за туризма , с които Потребителят преди сключването на настоящия договор декларира, че е предварително запознат.
 5. Потребителят дава съгласието си ТО да обработва за служебни цели предоставените лични данни, както и да ги предоставя на трети лица при спазване на Закона.
 6. Потребителят е съгласен да получава рекламни материали, брошури и информация, във връзка с дейността на ТО.
 7. „Далла Турс“ EОOД притежава задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“ от ЗД “Алиaнц България” със седалище гр. София и адрес на управление бул. „Княз Дондуков” 59, застрахователна полица № 13160172110000005 с валидност на действие от 00:00 часа на 11.03.2017 г. до 24:00 часа на 10.03.2018 г. с лимит на отговорност 25 000 лв.

25.Настоящия договор е съставен в два еднообразни екземпляра, единият за Туроператора, другия за Потребителя.

26.От свое име и от името на записаните в този договор декларирам че съм запознат с Общите условия за пътуване ,които са неразделна част от Договора и ги приехме.

 

 

 

Подпис / Далла Турс/ : ……………………………..                                                              Подпис  /Потребител/ :………………………….

 

ЛИЦЕНЗ НА TA „ДАЛЛА ТУРС“

ЗАСТРАХОВКА

 

АГЕНТСКИ ДОГОВОР